Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2021 – Seegers Media [typfouten voorbehouden]

1 – Offerte

Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld, waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.

Offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig.

Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen door de offerte te ondertekenen en te retourneren aan Seegers Media of door een reply op de offerte als deze per e-mail is aangeleverd.

Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen, dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

2 – Meerwerk

Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Seegers Media de opdrachtgever tijdig inlichten.

3 – Contactpersoon

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Seegers Media en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen.

4 – Montage

Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen, is er kans op één enkele hermontage op basis van feedback op een afgerond filmpje, tenzij anders is overeengekomen.

  • Versie 1: De ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt, maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.
  • Versie 2: De montage. Aan de hand van de feedback wordt een nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities etc.)
  • Versie 3: Final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar.

Als na versie twee nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan wordt dat, in overleg, in rekening gebracht.

5 – Reis- en verblijfkosten 
De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,30,- eurocent per gereden kilometer. Het eerste half uur reistijd is voor rekening van Seegers Media. De reistijd daarna valt binnen de afgesproken uren voor de opdrachtgever. Kosten voor reizen van en naar het buitenland worden apart afgesproken.

6 – Muziekrechten

Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek, moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra.

Seegers Media kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.

Daarnaast is het mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald. Deze kosten, het uitzoeken, bijhouden en onderhouden van de licenties, worden in de offerte opgenomen.

7 – Auteursrecht

Alle door Seegers Media geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

8 – Intellectueel eigendom

Workflow, templates, designs, formulieren, set-ups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van Seegers Media en worden niet beschikbaar gesteld.

9 – Copyright

Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij Seegers Media. Een opdrachtgever dient toestemming te vragen aan Seegers Media om meer kopieën van een videoproductie te maken. Copyright is wel verhandelbaar. Klanten kunnen dus het recht kopen om zelf onbeperkt kopieën te maken. In geval van schending van het copyright is Seegers Media niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

10 – Camera materiaal (film en foto’s)

Tenzij anders afgesproken wordt camera materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. Tegen een eenmalige vergoeding, welke wordt kortgesloten met de klant, kan camera materiaal door Seegers Media worden opgeslagen op veilige externe schijven. Seegers Media is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door technisch toedoen. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan mag Seegers Media naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

11 – Betaling

De standaard betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

  • Eerste herinnering: 10 werkdagen, geen extra kosten
  • Tweede herinnering: 10 werkdagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente
  • Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk verplichte rente

12 – Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ’9 – copyright’. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

13 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Seegers Media ten opzichte van de opdrachtgever, is beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeen gekomen uit te voeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van bedoelde inspanningsverplichting.

De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, al dan niet veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Seegers Media accepteert geen aansprakelijkheid voor gederfde inkomsten, geleden verlies of welke schade dan ook, geleden als gevolg van het niet, niet juist of onvoldoende uitvoeren van de opdracht.

Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van Seegers Media ten behoeve van opdrachtgever. Seegers Media is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden, bijvoorbeeld tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Seegers Media of derden.

14 – Aanleveren film

De film(s) wordt aangeleverd op hoge kwaliteit middels het uploaden van de film in een beschermde online omgeving / cloud. Als de film op USB of andere manier moet worden aangeleverd zitten hier meerkosten aan verbonden.

15 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Seegers Media of opdrachtgever niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van opdrachtnemer of opdrachtgever, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van opdrachtnemer of opdrachtgever komt.

In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop opdrachtnemer of opdrachtgever geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen of producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt is opdrachtnemer of opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

In geval van overmacht kan opdrachtgever geen vergoeding van geleden schade van opdrachtnemer vorderen.

16 – Uren

Een werkdag bestaat uit 8 uur uit en thuis. Indien de klant een halve draaidag gepland heeft, zal hiervoor 75% van de totaalprijs voor de volledige dag worden gerekend.

Neem contact met mij op!